New

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

GENERAL KNOWLEDGE- Questions and Answers -1

General Knowledge - 5700 Questions and Answers- Page 01


Degree Level, +2 Level Syllabus Based Questions and Answers
: General Knowledge
 - Questions and Answers

മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമസ്തമേഖലകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ 5700 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 27 പേജുകളിലായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ പേജും Next അടിച്ച് കാണുക, പഠിക്കുക
 
PSC / UPSC / SSC / RRB / BANK Exam GK Questions and Answers
1. In which class Buddha was born?
(a) Brahmin  (b) Kshatriya
(c) Vaisya (d) Sudra
Answer: (b)

2. Which period is referred to as the classical age of Ancient India:
(a) Mauryas (b) Kushanas
(c) Guptas (d) Haryanka
Answer: (c)

3.Who founded the Pallava dynasty?
(a) Vijayalaya (b) Mayurasarman (c)
Dantidurga (d) Simhavishnu
Answer: (d)

4.The city built by Krishna Deva Raya:
(a) Hampi  (b) Nagalpur
(c) Bhagalpur (d) Kanchi
Answer: (b)

5. In his father’s side Babur was a descendant of:
(a) Genghis Khan (b) Timur
(c) Mahmud Ghori (d) Mahmud Ghzni
Answer: (b)

6. The publication launched by Bal Gangadhar Tilak in the Marathi language:
(a) Mahratha (b) Kesari
(c) Pioneer (d) Al Hilal
Answer: (b)

7. The Viceroy who headed the interim government assumed office on 2nd September 1946:
(a)Wavell (b) Linlithgo
(c) Irwin (d) Mountbatten
Answer: (a)

8.In which year Gandhiji landed India after ending his stay in South Africa?
(a) 1915 (b) 1916
 (c) 1917 (d) 1918
Answer: (a)

9.Who put forward the ‘fourteen-point formula’?
(a) MA Jinnah (b) Nehru
(c) Gandhiji (d) Rajagopalachari
Answer: (a)

10. The year of Naval Mutiny:
(a) 1944 (b) 1945
(c) 1947 (d) 1946
Answer: d)

11. The first person who was born in the 20th Century to get Bharat Ratna is Lal Bahadur Shastri. The State in which Lal Bahadur Shastri was born:
(a) M.P. (b) Uttar Pradesh
(c) Gujarat (d) Maharashtra
Answer: (b)

12.The only state in India where uniform civil code has been implemented:
(a) Jammu & Kashmir (b) Sikkim
(c) Goa (d) Tamil Nadu
Answer: (c)

13.Who among the following enjoys the rank of a cabinet minister in the Union Cabinet?
(a) Cabinet Secretary 
(b) Deputy Chairman of the Planning Commission
(c) Supreme Court Judge 
(d) Principal Secretary to the Prime Minister
Answer: (b)

14.Who is authorised to issue an order to suspend State PSC member?
(a) Governor  (b) Chief Minister
 (c)Home Minister  (d) Speaker
Answer: (a)

15.The Carthaginian General who is regarded as the greatest general of antiquity:
(a) Robert Bruce (b) Hammurabi
 (c)Hannibal (d) Julius Caesar
Answer: (c)  

16. ‘Bata’ is a famous trade name in the  field of:
(a) Battery (b) Tyres
(c) Footwears (d) Computer
Answer: (c)

17. The subjects in which Marie Curie got Nobel Prizes:
(a) Chemistry, Medicine (b) Physics, Medicine
(c) Physics, Chemistry (d) Physics, Peace
Answer: (c)

18.Orange Prize is related to:
(a) Sports (b) Literature
(c) Cinema (d) Science
Answer: (b)

19. The United Nations University is in
(a) New York (b) Tokyo
(c) London (d) Costa Rica
Answer: (b)

20. Death anniversary of Mahathma Gandhi is observed as:
(a) National rededication day   (b) National integration day
(c) Martyr’s Day                             (d) None of these
Answer: (c)

21. The place in Rajasthan famous for camel hair products:
(a) Kota (b) Bikaner 
(c) Jaipur (d) Pokhran
Answer: (b)

22. Alexandria is on the banks of:
(a) Nile (b) Congo 
(c) Zambezi (d) Orange
Answer: (a)

23. The highest waterfall in the world is Salto Angel. It is in:
(a)USA (b) Canada 
(c) Laos (d) Venezuela
Answer: (d)

24. The city of Golden Temple:
(a) Amritsar (b) Delhi
(c) Madurai (d) Bhuvaneswar
Answer: (a)

25. Peking is now known as:
(a) Moscow (b) Leningrad 
(c) Beijing (d) Ho Chi Minh City n
Answer: (c)

26. Instrument used to measure electrical potential difference between two points:
(a) Viscometer (b) Tonometer
(c) Volt meter (d) Watt meter
Answer: (c)

27. The basic unit of distance as per the International Bureau of Weights and Measures
(a) Kilometre (b) Mile
(c) Foot (d) Metre
Answer: (d)

28. Volume of liquid is measured in:
(a) Litre (b) Gram
(c) Metre (d) Yard
Answer: (a)

29. The material used for the bomb dropped in Nagasaki:
(a) Plutonium (b) Thorium
(c) Uranium (d) None of these
Answer: (a)

30. Which human organ is first affected by nuclear radiation?
(a) Brain (b) Liver
(c) Heart (d) Kidney
Answer: (a )

31.The roots that contain chlorophyll capable of photosynthesis?
(a) Stilt roots (b) Assimilatory roots
(c) Prop roots (d) Vehimen roots
Answer: (b)

32. Halophytes are plants that grow in .......
(a) Salt water (b) Deserts
(c) Trees (d) Mountains
Answer: (a)

33. The plant hormone that is useful for the formation of roots:
(a) Florigen (b) Auxin
 (c) Cytokinins (d) Oestrogen
Answer: (c)

34.In which organ Ammonia is converted to Urea?
(a) Heart  (b) Kideny
(c) Liver (d) Pancreas
Answer: (c)
(a) Johanson  (b) Jean Lamarch
(c) Grigor Mendel (d) Aristotle
Answer: (b)

36.Charles Darwin made his observations in ........island.
(a) Cook (b) Falkland
(c) Corsica (d) Galapagos
Answer: (d)

37.The nearest planet to Earth:
(a) Mars (b) Mercury 
(c) Jupiter (d) Venus
Answer: (d)

38. Leika became the first animal sent to space in the year:
(a) 1960 (b) 1957 
(c) 1958 (d) 1959
Answer: (b)

39.Which country has the largest number of time zones including the dependant territories?
(a) Russia (b) France 
(c) China (d) United Kingdom
Answer: (b)

40.The equatorial diameter of the earth is ......km
(a) 12756 (b) 12714 
(c) 6378 (d) 6357
Answer: (a)

41.Heathrow airport is in:
(a) London (b) New York 
(c) Chicago (d) Paris
Answer: (a)

42.The first country to make ceramic wares:
(a) India (b) Egypt
(c) China (d) Greece
Answer: (c)

43.In Rajasthan, Panchayat Raj system was introduced in
(a) 1950 (b) 1959
(c) 1960 (d) 1964
Answer: (b)

44.The major part of the Western Ghats lies in the state of:
(a) Tamil Nadu (b) Karnataka
(c) Kerala (d) Goa
Answer: (b)
45.Which religion belongs to the Lotus Temple in New Delhi?
(a) Sikh (b) Parsi
(c) Bahai (d) Jain
Answer: (c)

46.Jayasamhita is the old name of:
(a) Ramayan (b) Rig Veda
(c) Bhagavat Gita (d) Mahabharat
Answer: (d)

47. “Be proud that you are an Indian, proudly claim that I am an Indian, every Indian is my brother”These words are related to:
(a) Gandhiji (b) Vivekananda
(c) Dayanand Saraswathy (d) Bal gangadhar Tilak
Answer: (b)

48.The first film star to become the Chief Minister of an Indian state:
(a) NT Rama Rao (b) Sivaji Ganeshan
 (c) MGRamachandran (d) Satrughnan Sinha
Answer: (c)

49. The year of the oath of “Koonan Kurissu’:
(a) 1653 (b) 1599 
(c) 1663 (d) 1661
Answer: (a)

50. In connection with which event, Gandhiji visited Kerala for the second time, in 1925?
(a)Vaikom Satyagraha         (b) Guruvayur Satyagraha
(c) Paliyam Satyagraha      (d) Wagon tragedy
Answer: (a)

51. Which river was called “the English channel in India’ as it separated the British and French-occupied territories?
(a) Mayyazhi river (b) Chaliyar
(c) Kavvayi (d) Chandragiri
Answer: (a)

52. EMS became the Chief Minister of Kerala in the years:
(a) 1956, 1967 (b) 1957, 1967
(c) 1957, 1965 (d) 1947, 1957
Answer: (b)

53. The southernmost sanctuary in Kerala:
(a) Peppara (b) Neyyar
(c) Shendurny (d) None of these
Answer: (b)

54. Who among the following was instrumental in the publication of Rajyasamacharam?
(a) Itty Achuthan  (b) Dr. Palpu
(c) C.V.Raman Pillai (d) Hermen Gundert
Answer: (d)

55. The first deputy speaker of the Kerala Legislative Assembly:
(a) Sankaranarayan Thampy (b) Rosamma Punnoose
(c) P.T.Chacko (d) Ayisha Bhai
Answer: (d)

56. Gravitational force is minimum in:
(a) Poles  (b) Equator
(c) Temperate region (d) None of these
Answer: (b)

57. The process of converting of one element into another:
(a) Reduction (b) Oxidation
(c) Transmutation  (d) Migration
Answer: (c)

58. Geiger Counter is used to determine:
(a) Radioactivity (b) Gravitational force (c)
Magnetic flux (d) Resonance
Answer: (a)

59. Electricity is a flow of......
(a) Protons  (b) Neutrons
(c) Electrones  (d) None of these
Answer: (c)

60. The second most ductile element:
(a) Copper (b) Iron
(c) Tungsten (d) Silver
Answer: (c)

61. Which metal is contained in Insulin?
(a) Zinc (b) Magnisium
(c) Lithium (d) Barium
Answer: (a)

62.Example of neutral solution:
(a) Chloroform (b) Vinegar
(c) Water (d) Urine
Answer: (c)

63.Who is the father of Mutation theory?
(a) Darwin  (b) Lamarch
(c) Hugo De Vries (d) Mendel
Answer: (c)

64.Who coined the word ‘Gene’?
(a) Gregor Mendel  (b) Lamarch
(c) Johanson (d) Bateson
Answer: (c)

65. ‘Stratosphere Giant, the tallest tree in the world, is in:
(a) USA (b) Russia
(c) China (d) France
Answer: (a)

66.Annual rings are helpful to determine the .......of trees?
(a) height  (b) Genus
(c) Yield (d) age
Answer: (d)

67.Who discovered Vaccination?
(a) Louis Pasteur (b) Edward Jenner
(c) Ronald Ross (d) William Harvey
Answer: (b)

68.The first test tube baby in India:
(a) Indira (b) Durga
(c) Aastha (d) Louis Brown
Answer: (b)

69.‘Struggle for Existence’ is one of the main concepts of:
(a) Special Creation Theory        (b) Evolution Theory
(c) Mutation Theory                     (d) Lamarchism
Answer: (b)
70.Artificial heart was discovered by:
(a) Christian Bernard (b) William Harvey
(c) William Kolf (d) Robert Jarvic
Answer: (c)

71.Anatoly Carpov earned fame as a ........ player:
(a) Basketball (b) Polo
(c) Tennis  (d) Chess
Answer: (d)

72. John Maynard Keynes was an economist belonged to:
(a) Britain (b) France
(c) Russia (d) USA
Answer: (a)

73.How many members are nominated by the president to the Rajya Sabha:
(a) 14 (b) 12
(c) 2 (d) 10
Answer: (b)

74.Lok Sabha is also known as:
(a) House of Elders (b) House of People 
(c)Council of States (d) House of Leaders
Answer: (b)

75.The first amendment of the Constitution was included in ..... Schedule of the
Constitution:
(a) Tenth (b) Ninth
(c) Seventh (d) Sixth
Answer: (b)

76.What was the real name of Dayanand Saraswathy?
(a) Mul Sankar (b) Narendranath
(c) Gadhadhar (d) Moniya
Answer: (a)

77. Who gave the slogan ‘Dilli Chalo”?
(a) Gandhiji                                  (b) Bhagat Singh
(c) Subhas Chandra Bose        (d) Jawaharlal Nehru
Answer: (c)

78. In which year Gandhiji attended the Congress session for the first time?
(a) 1899 (b) 1900
(c) 1901 (d) 1902
Answer: (c)

79. The last Viceroy of British India:
(a)Wavell (b) Linlithgo
(c) Wellington (d) Mountbatten
Answer: (d)

80.Adisankara attained samadhi at Badrinath in:
(a) 820  (b) 825
(c) 840  (d) 850
Answer: (a)

81. Tulsidas was a contemporary of:
(a) Babur (b) Akbar
(c) Shah Jehan (d) Aurangazeb
Answer: (b)

82.The ninth Sikh guru who was killed by Aurangazeb:
(a) Arjan Dev (b) Har Rai
(c) Harkishan (d) Teg Bahadur
Answer: (d)

83.Who authored ‘Panchatantra’?
(a) Vishnugupta (b) Vishnu Sharma (c)
Kalidas (d) Bhasa
Answer: (b)

84.Who founded the Sunga dynasty?
(a) Pushyamitra (b) Brihadratha
(c) Devabhuti (d) Agnimitra
Answer: (a)
85.Who is regarded as the first Thirthankara of Jainism?
(a) Mahavira. (b) Parswanatha
(c) Bhadrabahu (d) Rishabha
Answer: (d)

86.In which Indian State Pahari language is spoken?
(a) Assam (b) Bihar
(c) Jharkhand (d) Himachal Pradesh
Answer: (d)

87.Rajiv Gandhi was born in:
(a) Allahabad (b) New Delhi
(c) Mumbai (d) Dehra Dun
Answer: (c)

88.Where is the headquarters of CAPART (Council for Advancedment of People’s Action and Rural Technology)?
(a) New Delhi (b) Mumbai
(c) Hyderabad  (d) Kolkata
Answer: (a)

89.Cotton textiles industry in India was started with the establishment of a textile mill in 1818 at Fort Glaster near ......
(a) Kolkata (b) New Delhi
(c) Mumbai (d) Ahmedabad
Answer: (a)

90.The slowest train in India connects Mettuppalayam and ......
(a) Coimbatore (b) Chennai
(c) Salem (d) Udagamandalam
Answer: (d)

91.Yercaud is a hill station in ...... in Shevaroy Hills .
(a) Tamil Nadu (b) Karnataka
(c) Andhra Pradesh (d) Orissa
Answer: (a)

92.Buddhist stupa at Bodh Gaya is on the banks of the river:
 (a) Falgu (b) Kshipra
(c) Narmada (d) Indravati
Answer: (a)

93.Which is regarded as the head stream of Ganga?
(a) Alakananda (b) Nandakini
(c) Bhagirathi (d) Dhauliganga
Answer: (c)

94.In which language the holy scriptures of Hinduism is originally written?
(a) Hindi (b) Sanskrit
(c) Sanskrit  (d) Pali
Answer: (c)
95.What fraction of the total area of the land area of the world is occupied by India?
(a) 1/32 (b) 1/52 
(c) 1/42 (d) 1/24
Answer: (c)

96.Decimal system was originated in:
(a) China (b) India 
(c) Greece (d) Egypt
Answer: (b)

97.In which country the first telephone exchange was established?
(a)USA (b) UK 
(c) France (d) Germany
Answer: (a)

98...... is the angular distance of a place north or south of equator:
(a) Longitude  (b) Latitude
(c) Meridian (d) Altitude
Answer: (b)

99.The longest night in northern hemisphere:
(a) September 23 (b) June 21
(c) December 22 (d) March 21
Answer: (c)

100.Reserve Bank of India which was started in 1935 nationalised in:
(a) 1946 (b) 1947 
(c) 1948 (d) 1949An
Answer: (d)

101.In which novel Sherlock Holmes appearing for the first time?
(a) A Study in Scarlet (b) Casino Royale
 (c) Dr.No (d) The Valley of Fear
Answer: (a)

102.Intelligence test is related to:
(a) Sigmund Freud (b) Asimov
(c) Binet (d) Frobel
Answer: (c)

103.In Roman numeration ‘D’ indicates:
(a) 50 (b) 100 
(c) 1000 (d) 500
Answer: (d)

104. Who led Manhattan Project to make the first atom bomb?
(a) Oppenheimer (b) Einstein
(c) Fermi (d) Samuel Cohen
Answer: (a)

105.The first to isolate aluminium from bauxite:
(a) Oesterd (b) Wohler
(c) Charles Martin Hall (d) Henry Bessemer
Answer: (c)

106.Water has minimum density at ..... degree celcius.
(a) 0           (b) 4 
(c) 10         (d) 1
Answer: (a)

107. Which indicates the efficiency of burning of petroleum in engines:
(a) Mach number (b) Knocking number
(c) Octane number (d) None of these
Answer: (c)

108.Acids turn blue litmus into .....
(a) Black  (b) Yellow 
(c) Red      (d) Green
Answer: (c)

109.The gas filled in balloons used for weather monitoring:
(a) Hydrogen (b) Oxygen
(c) Helium  (d) Nitrogen
Answer: (c)

110.The Galaxy to which the Sun is belonged:
(a) Andromeda (b) Milky Way
(c) Sirius            (d) Nebula
Answer: (b)

111.The motion of the earth round sun is called:
(a) Rotation (b) Revolution
(c) solstice (d) Orbit
Answer: (b)

112.The standard time of a country depends on:
(a) Tropic of Cancer           (b) Tropic of Capricorn
(c) Greenwich Line              (d) Equator
Answer: (c)

113.The deepest point on the earth’s ocean floor:
(a) Challenger deep        (b) Java Trench
(c) Diamantina                 (d) Warton
Answer: (a)

114.The Nepalese name of mount Everest:
(a) Chomolungma (b) Sagarmatha
(c) Gowrisankaram (d) Qagir
Answer: (b)

115.The capital of Pakistan when it formed in 1947:
(a) Karachi (b) Lahore
 (c) Dhaka  (d) Islamabad
Answer: (a)

116.Apostolic Palace is the official residence of:
(a) Pope (b) British Queen
(c) Russian President (d) French President
Answer: (a)

117.Hatshepsut is the first woman ruler in the world history. She belonged to:
(a) Egypt (b) China
(c) Persia (d) Mesopotamia
Answer: (a)

118.Charles de Gaul air port is in:
(a) Tokyo (b) London
(c) New York (d) Paris
Answer: (d)

119.Pulitzer Prize is given by Colombia University in:
a) Britain (b) France
(c) Germany (d) USA
Answer: (d)

120.The main language of Brazil:
a) Spanish (b) English
(c) Portuguese  (d) Dutch
Answer: (c)

121.The number of languages in the 8th Schedule of the Constitution:
(a) 22 (b) 18 
(c) 21 (d) 24
Answer: (a)

122. The river which originates near Mahabaleswar in Maharashtra:
(a) Kaveri (b) Godavari
(c) Krishna (d)Mahanadi
Answer: (c)

123.Which state has the largest forest area?
(a) Kerala (b) Andhra Pradesh
 (c) Uttar Pradesh (d) Madhya Pradesh
Answer: (d)

124.Ranikhet is a hill station in:
(a)West Bengal (b) Uttar Pradesh
 (c) Uttarakhand (d) Himachal Pradesh
Answer: (c)

125.Which is called “the religious capital of India”?
(a) Rameswaram  (b) Tirupati
 (c) Dwaraka  (d) Varanasi
Answer: (d)

126.The architect who worked along with Edwin Lutyens for the construction of Parliament Building Complex:
(a) Herbert Baker (b) Henri Irwin
(c) William Emerson (d) Le Courbusier
Answer: (a)

127. Which river is mentioned for the largest number of times in Rig Veda?
(a) Ganga (b) Indus
(c) Narmada (d) Kaveri
Answer: (b)

128.Buddha was born at:
(a) Saranath  (b) Lumbini
(c) Bodh Gaya (d) Kushinagara
Answer: (b)

129.Who was the ruler of Taxilla when Alexander invaded India?
(a) Porus (b) Bimbisara
(c) Ambhi (d) Seleucus
Answer: (c)

130.Bahmani kingdom was established during the period of:
(a) Feroz Shah Tughlaq          (b) Muhammad bin Tughlaq
(c) Ghiassuddin Tughlaq         (d) None of these
Answer: (b)

131. By race, Sher Shah is a/an:
(a) Turkish (b) Persian
(c) Afghan  (d) Chinese
Answer: (c)

132.The woman who dominated in the political scenario during the reign of Jehangir was:
(a) Mumtaz  (b) Anarkali
(c) Nur Jehan (d) Jodha Bhai
Answer: (c)

133.The founder of Asiatic Society of Bengal in 1784?
(a) AO Hume (b) Warren Hastings (c)
William Jones (d) HV Derozio
Answer: (c)

134. Bal Gangadhar Tilak published ‘Mahratha’ in .....language:
(a) Hindi (b) Marathi
(c) Urdu (d) English
Answer: (d)

135.The Viceroy when the partition of Bengal was repealed in 1911:
(a) Minto I  (b) Hardinge II
(c) Chelmsford  (d) Reading
Answer: (b)

136.The first to become the President of the Indian National Congress:
(a) Dadabhai Navroji (b) W.C.Bannerjee
(c) Gandhiji (d) A.O.Hume
Answer: (b)

137. In which year Gandhiji conducted his last Satyagraha?
(a) 1945 (b) 1946 
(c) 1947 (d) 1948
Answer: (d)

138.Who raised the slogan ‘Inquilab Zindabad’ for the first time?
(a) Lajpath Rai   (b) Subhas Chandra Bose
(c) Bhagat Singh (d) Motilal Nehru
Answer: (c)

139.In which year Congress passed the Quit India Resolution?
(a) 1945 (b) 1943 
(c) 1942 (d) 1940
Answer: (c)

140.The first Indian president to exercise franchise in Lok Sabha elections:
(a) KR Narayanan (b) Dr Radhakrishnan
(c) V.V.Giri (d) APJ Abdul Kalam
Answer: (a)

141.Who among the following Prime Ministers administrative units of India?
(a) Jawaharlal Nehru (b) Rajiv Gandhi
(c) A.B.Vajpayee  (d) None of these
Answer: (c)

142.Which Schedule was added by 74th amendment?
(a) 12th (b) 10th 
(c) 9th (d) 11th
Answer: (a)

143.The number of elected members in Rajya Sabha at present:
(a) 250 (b) 245 
(c) 240 (d) 233
Answer: (d)

144.Where is the headquarters of State Bank of India?
(a) Kolkata (b) New Delhi
(c) Mumbai (d) Chennai
Answer: (c)

145. “Breviry is soul of wit”-This statement was made by:
(a) Shakespeare (b) Churchill
(c) Russel (d) Bernard Shaw
Answer: (a)

146.Which disease is known as ‘Black death’?
(a) Plague P (b) AIDS
(c) Leprocy (d) Tuberculosis
Answer: (a)

147.Which organism has the most developed brain?
(a) Chimpanzee (b) Human
(c) Gorilla (d) Baboon
Answer: (b)

148. ‘The queen of spices’:
(a) Pepper (b) Turmeric
(c) Saffron (d) Cardomom
Answer: (d)

149.Turpentane is obtained from:
(a) Teak  (b) Ricinus
(c) Pinus (d) Bamboo
Answer: (c)

150.The first Governor of Kerala:
(a) B.Ramakrishana Rao (b) P.S.Rao
(c) V.V.Giri (d) None of these
Answer: (a)

151. Mahatma Gandhi Setu is across the river.....
(a) Ganga (b) Yamuna
(c) Sone (d) Gandak
Answer: (a)

152. Goa was formerly a ..... colony:
(a) French (b) Dutch
(c) Portuguese  (d) British
Answer: (c)

153. Which is a hydro- electric project in Jammu and Kashmir?
(a) Tehri            (b) Salal 
(c) Jayakwadi  (d) Thein
Answer: (b)

154. The city which is situated near to the centre of India:
(a) Nagpur (b) Mumbai
(c) Nasik (d) Aurangabad
Answer: (a)

155. Old names of Orissa (Odisha):
(a) Magadha, Utkala (b)Dakshina Kosala, Vaji
(c) Kalinga, Utkala (d) Kamarupa, Kalinga
Answer: (c)

156. The Ministry of EMS was the first to be dismissed under Article 356 of the constitution .It was in
(a) 1957 (b) 1959 
(c) 1958 (d) 1960
Answer: (b)

157 .In which river is Peechi Dam?
(a) Manali (b) Chaliyar
(c) Kabani (d) Pamba
Answer: (a)

158. Christine Madeleine Odette Lagarde is the new
Managing Director of:
(a) IBRD (b) IFC
(c) ADB (d) IMF
Answer: (d)

159.The venue of 2022 World Cup Football:
(a) Russia (b) Brazil
 (c) India  (d) Qatar
Answer: (d)

160.The first Life Time Achievement Award of Kerala Sahithya Pravarthaka Sahakarana Sangham was declared to Thakazhy and..........:
(a) Vayalar Ramavarma
(b) Vaikkom Muhammad Basheer
(c) Kamala Surayya
(d) Ayyappapanicker
Answer: (a)

161.The headquarters of Malabar district during the British regime:
(a) Farock (b) Kozhikode
(c) Thalassery (d) Kannur
Answer: (b)

162. The museum at East Hill in Kozhikode is named after:
(a) Sardar KM Panicker             (b) VK Krishnamenon
(c) Sakthan Thampuran            (d) Pazhassi Raja
Answer: (d)

163. Father of Plastic Surgery:
(a) Atreya (b) Charaka
(c) Susruta (d) None of these
Answer: (c)

164. The last king of Maurya dynasty:
(a) Brihadratha (b) Dhanananda
(c) Devabhuti (d) Asoka
Answer: (a)

165. The political guru of Gopala Krishna Gokhale:
(a) Dadabhai Navroji                     (b) Surendranath Bannerjee
(c) Rajaram Mohun Roy               (d) M.G.Ranade
Answer: (d)

166.Who among the following was not a member of the Constituent Assembly?
(a) SP Mukherjee (b) S Radhakrishnan
(c) KM Munshi (d) Mahathma Gandhi
Answer: (d)

167.Atal Behari Vajpayee was elected to Lok Sabha from four different administrative units of Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and ........
(a) Punjab (b) Haryana 
(c) Bihar (d) Delhi
Answer: (d)

168.How many banks were nationalised by Indira Gandhi in 1980:
(a) 14 (b) 6 
(c) 12 (d) 10
Answer: (b)

169.Who wrote ‘Hindu View of Life’?
(a) Rajendraprasad (b) Dr.Radhakrishnan
(c) KR Narayanan (d) SD Sharma
Answer: (b)

170.The year of Jallianwala Bagh Tragedy:
(a) 1920 (b) 1917 
(c) 1918 (d) 1919
Answer: (d)

171.Odontology is related to:
(a) Eyes (b) Ears 
(c) Skin (d) Teeth
Answer: (d)

172.The first computer game:
(a) Spacecraft (b) Space bar
(c) Space War (d) Space Shuttle
Answer: (c)

173.The scientific name of Lotus:
(a) Nelumbo nucifera            (b) Occimum sanctum
(c) Vitis vinifera                       (d) Oriza sativa
Answer: (a)

174.Which one of the following is an insectivorous plant?
(a) Vanda (b) Pandanus
(c) Ficus (d) Nepenthes
Answer: (d)

175. Which organ helps to balance pH value of human body?
(a) Kidney (b) Heart
(c) Liver (d) Lungs
Answer: (a)

176. “It’s better to live one day as a lion, than a thousand years as a lamb” who said this?
(a) Tipu Sultan (b) Napoleon
(c) Hitler (d) Churchill
Answer: (a)

177. The first woman with the citizenship of an Asian country to get Nobel Peace Prize:
(a) Aung San Suu Kyi (b) Mother Theresa
(c) Shirin Ebadi (d) None of these
Answer: (b)

178.The only U.N. Secretary-General who served for only one term:
(a) Javier Perez de Cuellar (b) Kofi Annan
(c) Trygve Lie   (d) Boutros Boutros-Ghali
Answer: (d)

179. World Diabetes Day:
(a) November 14 (b) November 27
(c) November 17 (d) December 1
Answer: (a)

180. Who among the following were the first Indian women athletes to take part in Olympic games?
(a) Neelima Ghosh and Mary D’Souza
(b) PT Usha and Shiny Wilson
(c) Mary D’Souza and PT Usha
(d) PT Usha and Karnam Malleswari
Answer: (a)

181. The venue of the first national games was:
(a) Kolkata (b) Bangalore
(c) Chennai (d) New Delhi
Answer: (d)

182. Lenin passed away in:
(a) 1919 (b) 1921 
(c) 1923 (d) 1924
Answer: (d)

183. Oncology is the study of:
(a) Tumours     (b) Diseases 
(c) Ants               (d) Sleep
Answer: (a)

184. Udometer is the other name of:
(a) Tachometer (b) Polygraph
(c) Rain gauge (d) Odometer
Answer: (c)

185.Why mercury is used in thermometers?
(a) Its expansion is uniform
(b) It has high density
(c) It is a bad conductor of electricity
(d) It is cheap
Answer: (a)

186.What percent of Moon can be seen from Earth?
(a) 50 (b) 51 
(c) 59 (d) 61
Answer: (c)

187.The line that separates atmosphere and outer space:
(a) Plimsol line (b) Karman line
(c) Radcliffe line (d) None of these
Answer: (b)

188.When temperature rises surface tension of water:
(a) Decreases  (b) Increases
 (c) No change (d) None of these
Answer: (a)

189.The invention related to Jack Kilby:
(a) Integrated Circuit (b) Floppy Disc
(c) Compact Disc (d) Calculator
Answer: (a)

190. Minamata disease in Japan was caused by:
(a) Lead (b) Mercury
(c) Sulphur (d) Arsenic
Answer: (b)

191.The mineral added to cement to adjust the duration of setting:
(a) Epsom (b) Sodium
(c) Lime (d) Gypsom
Answer: (d)

192.Which one of the following is not in crystalline form?
(a) Table salt (b) Blue vitriol
(c) Rubber (d) Sugar
Answer: (c)

193.Which element has the largest atom?
(a) Carbon (b) Nitrogen
(c) Sodium (d) Caesium
Answer: (d)

194.Cactus is a modified form of .....
(a) Root (b) Stem
(c) Leaf (d) None of these
Answer: (b)

195.The Rhizobium bacteria in the root nodules of Pea plants are helpful for ........ fixation:
(a) Oxygen (b) Hydrogen
(c) CO2 (d) Nitrogen
Answer: (d)

196.Coco de mer has the largest ........
(a) Leaf (b) Fruit 
(c) Seed (d) Flower
Answer: (c)

197. The word ‘Genetics’ was used for the first time by:
(a) Gregor Mendel (b) Johanson
(c) William Bateson (d) Lamarch
Answer: (c)

198.The scientist who is known as ‘Second Darwin’:
(a) Craig Venter (b) Ernest Meyr
(c) W.O. Wilson  (d) A.R. Wallace
Answer: (b)

199.Which organism has its heart in its head?
(a) Cuttle fish (b) Prawn
(c) Spider (d) Butter fly
Answer: (b)

200.Mamankom was held on the banks of the river:
(a) Periyar (b) Pamba
(c) Bharatappuzha (d) Chandragiri
Answer: (c)
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

Post a Comment

0 Comments